Kütüphane

Odaklanma Üzerine

Günümüzde, hususiyle gelişen teknolojiyle birlikte, uzak-yakın çevredeki yoğun uyarıcılar odaklanma problemine neden olmaktadır. Bu yazı, psikolojik, kalıtsal ve stres temelli farklı sebepleri olabilen dikkat dağınıklığı ve odaklanamama probleminin teşhisi ve çözümüyle alakalı çeşitli tespitler ve tavsiyeler ihtiva etmektedir.

Mânevî Hastalıkların Tedavisi Üzerine

Yaşadığımız devirde baş gösteren mânevî rahatsızlıkları tedavi edecek hâzık hekimlere ihtiyaç vardır. Bu mânevî doktorlar, farklı karakterlerin farklı tedavi usûlleri gerektirdiğini bilen, muhataplarını bütün husûsiyetleriyle tanıyan ve onları her zaman şefkatle kucaklayan birer sevgi ve müsamaha kahramanı olmalıdırlar.

Sosyal Psikoloji Açısından İnsan Tabiatı (I)

Sosyal psikoloji alanında yapılan deneyler, aslî ve tâlî unsurlarıyla insan tabiatında meknî bulunan mefhum, kural ve insiyakların diğer insanlarla olan ilişkiler bağlamında anlaşılması ve bu tabiatın farklı derinlikleriyle kavranıp ihata edilebilmesi adına faydalı dersler ihtiva etmektedir.

Sosyal Psikoloji Açısından İnsan Tabiatı (II)

Sosyal psikoloji alanında yapılan deneyler, aslî ve tâlî unsurlarıyla insan tabiatında meknî bulunan mefhum, kural ve insiyakların diğer insanlarla olan ilişkiler bağlamında anlaşılması ve bu tabiatın farklı derinlikleriyle kavranıp ihata edilebilmesi adına faydalı dersler ihtiva etmektedir.

Sosyal Psikoloji Açısından İnsan Tabiatı (III)

Sosyal psikoloji alanında yapılan deneyler, aslî ve tâlî unsurlarıyla insan tabiatında meknî bulunan mefhum, kural ve insiyakların diğer insanlarla olan ilişkiler bağlamında anlaşılması ve bu tabiatın farklı derinlikleriyle kavranıp ihata edilebilmesi adına faydalı dersler ihtiva etmektedir.

A Guide for Personal Spiritual Retreat

Günlük hayatın bin bir gürültü ve koşuşturmacası içinde bunalan günümüz insanının, fırsat buldukça asude bir mekâna çekilip kalp ve ruh hayatı adına oksijen soluklamaya ve böylece yeniden şarj olmaya ihtiyacı vardır. Bu çalışma, böyle bir gaye etrafında gerçekleştirilecek muvakkat bir tecrit programının nasıl daha mamur hâle getirilebileceğine dair faydalı ipuçları içermektedir.

Kişisel Gelişimde „Kırk Gün“ Formülü:
Metotlar ve Alışkanlıklar

İfrat ve tefritten arınmış güzel alışkanlıklar, hayatı zevkle yaşanır hâle getirmenin ayrılmaz vasıflarıdır. İnsan kırk gün gibi belli bir süre boyunca bazı alışkanlıkları tekrarlamak suretiyle bunları birer meleke haline getirebilir ve zihnî, bedenî, ahlâkî ve ruhî düzen adına gideceği yolu bulabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu:
Psikolojik, Tibbî, Toplumsal ve Dinî Yaklaşımlar

Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik bir olayın neticesinde karşılaşılabilecek yoğun stres karşısında ortaya çıkabilecek bir kaygı bozukluğudur. Travmatik olaylar bazen kişinin birebir maruz kaldığı bir deneyim olabileceği gibi, ailesinin veya aynı çizgi üzerinde birleştiği kardeşlerinin ve yol arkadaşlarının yaşadığı bir olay sonucu da olabilir.

Sistem Düşünürünün Alışkanlıkları

Sistem düşüncesi, bir bütünü görme disiplinidir. Bu düşünce herhangi bir konu üzerinde fikir işçiliği yaparken çeşitli alışkanlıklara müracaat etmeyi ve bu alışkanlıkları geliştirecek yeni stratejiler ve metotlar bulmayı gerektirir. Bu alışkanlıklara sahip bireyler varlık ve hadiseleri daha iyi yorumlayacak, arzuladıkları sonuçlara giden yolda gereken bilgiyi fikrî ceht ve gayretlerle pekiştirip delil ve esaslarla sağlam bir blokaja oturtabileceklerdir.

Seküler Ortamda Din, Ahlak ve Kültür Eğitimi

Bu çalışma, çocuklara ve gençlere din, ahlak ve kültür eğitimi verirken gözetilmesi gereken pedagojik kurallar; bu hususta seküler topluma ait, göz ardı edilmemesi gereken başlıca realiteler ve zorluklar ve çocuk eğitiminde karşılaşılabilecek muhtemel bariyerler gibi muhtelif meseleleri ele almaktadır.

Aile Terapisi: Temel Teoriler ve Yaklaşımlar

Bu çalışmada, evliliğin insanın omuzları üzerine yüklediği birtakım vazife ve sorumluluklar, eşler arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların ilişkilere yansıması, çocuklara etkisi gibi hususlar temel aile terapisi teorilerinin ışığında ele alınmaktadır. Bu temel teorilerin evlilik problemlerine yaklaşımı, kullandıkları kavramlar ve terapideki hedefleri gibi muhtelif meseleler üzerinde durulmaktadır.

Attachment & Spirituality: How Does Our Attachment Style Affect Our Relationship with God?

İnsanın karakter, ahlâk ve dünya görüşünün mayalanması küçük yaşlarda başlar, gençlik devresinde kökleşir ve yetişkinlik döneminde meleke hâline gelir ve sabitleşir. Bağlanma teorisi zaviyesinden, fertlerin yetişkinlik dönemindeki ulûhiyet telakkisi ile çocukluktaki aile ortamı arasında doğrudan ve belirleyici bir ilişki söz konusudur.

Aile Hayatının Evreleri: Problemler ve Beklentiler

Aile hayatı her insan için küçük bir dünya, cemiyetli bir merkez, esaslı bir zemberek ve mutluluk için bir melce, bir tahassüngâh hükmü görmektedir. Bir ailede, eşlerin şefkat, muhabbet ve alâkadarlıkları derecesinde endişeler ve sıkıntılar yaşamamaları, aile hayatının farklı evrelerinde oluşabilecek problemlerin tespit edilip çözülmesine ve beklentilerin karşılanmasına vabestedir.

Ailemizi, Kendimizi ve Eşimizi Tanıma Soruları – Genogram

Evliliklerin sağlam bir temele oturması ve ailelerde mutluluğun devamlı ve kalıcı bir hâle gelmesi adına fertlerin kendilerini ve eşlerini tanıması hayatî önem arz etmektedir. Genogram kültürü, sadece ceset ve cisimden ibaret olmayan aile fertlerinin, geçmiş nesillerden tevarüs ettikleri değerleri anlayabilmelerine ve böylelikle birbirlerini, ruhî, kalbî, hissî ve mantıkî yönleriyle tanıyabilmelerine imkan sağlamaktadır.

Hizmet Hareketi’nde Bağımsız İç Kritik Mekanizmaları

Hizmet Hareketi’nde bağımsız iç kritik mekanizmalarının tesisi, sağlam seyredebilmenin ve sağlam iş yapabilmenin metin bir teminatı ve güvenilir bir mesnedidir. Böyle bir iç kritik, Hizmet toplumunun kendi kendini gözden geçirmesidir. Her hamle ve her irtifa bu tür bir kritiğe dayanıyorsa, uzun ömürlü ve ümit verici olur. Geçmişin ve halin muhasebesi yapılmadan gösterilen gayretler ise hüsran ve inkisar sebebi olabilir.

Sivil Toplum Nedir, Ne Değildir?

Bu yazı sivil alanın tanımı, demokratikleşme ve modernleşme seviyesi açısından devlet-sivil toplum örgütleri ilişkisi, sivil toplum örgütlerinde var olması gereken özellikler ve söylem-eylem birliği gibi muhtelif meseleleri teorik ve tarihsel bir perspektiften ele almaktadır.

Topics and Questions for Research, Reflection and Discussion

Hem niyet hem de şekil itibarıyla güzel sorulan bir araştırma sorusu, verilen cevaplar kadar mühim ve müşkildir ve verilecek cevap için de önemli ölçüde ilham kaynağıdır. Bu çalışmada derlenen araştırma, tefekkür ve müzakere soruları kendi değerlerimize yeniden yönelme, kendimiz olma, ferdî ve içtimaî meseleleri aslî kaynaklarla yorumlama ve öğrenme isteğinin bir neticesidir.

İkinci Nesil Kültürel Kimlik Eğilimleri:
Amerika Hizmet Toplumu Vaka Çalışması

Yarınları kendilerine emanet edeceğimiz çocukların ve gençlerin yaş ve kültür durumları nazar-ı itibara alınmadan talim ve terbiyede takip edilecek usûl ve metodun neler olacağını belirlemek mümkün değildir. Bu anket çalışması Amerika Birleşik Devletleri’ndeki genç neslin kültür durumlarını ve temayüllerini incelemektedir.

Sivil Toplumlarda Değişim ve Yenilenme Alanları:
Kapsamlı Bir Model ve Yol Haritası Çalışması

Daima zinde kalmak ve muhataplarının bıkkınlık yaşamalarına mani olmak isteyen sivil toplum yapıları, hizmet için kullandıkları vesilelerde bir kısım yeniliklere gitmeli; çağa, şartlara ve konjonktüre göre format değişiklikleri yapmalı; zaman içerisinde çatlayan bazı hakikatleri ve pratiklerini onararak ter ü taze kalmaya özen göstermelidirler.

Lokal, Katılımcı ve Şeffaf Bir Sivil Toplum Modeli Denemesi

Özellikle nüfusun arttığı büyük şehirlerde, Hizmet toplumu gönüllülerinin, hususî bir lokale takılıp kalmak yerine, kendi değer ve prensipleri çerçevesinde bütün fasl-ı müştereklerini ortaya dökerek ve âdeta bir içtimaî mukavele şeklinde, mahallî bölgelere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımı yapmaları önem arz etmektedir.

„Hizmet Size Ne Kattı?“
Hyde Park Hizmet Toplumu Vaka Çalışması

Hizmet Hareketi gerçek mânâ ve muhtevasıyla ortaya konulduğunda farklı istidat ve kabiliyetlerin inkişaf etmesi için uygun bir ortam hazırlamış ve bugüne kadar birçok ferdin çiçek açmasına vesile olmuştur. Müstebidâne tavırlar ve kör telakkiler onun mânâ ve muhtevasını farklı bir kalıba ifrağ edip işlevini değiştirdiklerinde ise ferdî istidat ve kabiliyetler de git gide körelip dumura uğramışlardır.

Toplumsal Gelişimin Metot ve Prensipleri Üzerine Bir Deneme

Aynı duygu ve düşünceyi paylaşan fertlerin isteyerek ve insiyaklar içinde bir araya gelerek oluşturdukları bir toplumun gerçek anlamda birleşmesi, bütünleşmesi, kendinden beklenen fonksiyonu eda etmesi ve uzun ömürlü olması, bu toplum fertlerinin belli başlı değer ve prensipleri hayata geçirmeleriyle mümkündür. Bu çalışma böyle bir düşünceyle kaleme alınmış bazı ferdî ve içtimaî esasları ve prensipleri ihtiva etmektedir.

Lessons for the Hizmet Movement from Chicago’s Catholic Schools

Öteden beri her yeni düşünce, doğduğu muhitte belli dönemlerde hor karşılanıp, aleyhinde kampanyalar oluşturulmasına karşılık; o düşünce ve onu temsil eden şahısların samimiyet gamzeden hareketlerinin devamlılığı ölçüsünde, toplum tarafından kabul görmüş ve onun kalıcı bir parçası haline gelmiştir. Bu makalede, Chicago’daki eğitim faaliyetleri özelinde, Hizmet toplumu ile Katolik camianın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki serencâmesi arasındaki bu fasl-ı müşterek incelenmektedir.

Sivil Toplumlarda Ortak Değerler

Dünyanın farklı coğrafyalarında, siyasî, dinî ve farklı sosyo-kültürel ortamlarda, hemen herkes tarafından hüsn-ü kabul görmek herkesin rahatlıkla anlayabileceği insanî, toplumsal ve etik değerlere vurgu yapmakla ve bunların hayata geçirilmesiyle mümkündür. Bu çalışma, bir sivil toplum hareketinin ruhî, fikrî ve sosyal kimliğini oluşturabilecek bu tarz bazı değerleri ve erdemleri hecelemektedir.

K-5 Hafta Sonu Okulu Raporu

Bu çalışma, CRISD Akademi Araştırma Heyeti bünyesinde oluşturulmuş “Müfredat Dışı Aktiviteleri Gözlem ve Değerlendirme Komitesi” olarak K-5 Hafta Sonu Okulu (HSO) üzerinde yapılan çalışmanın bir özetidir. Bu çalışmanın amacı HSO’nu inceleme, değerlendirme ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktır.

Grup Düşüncesi ve Nâkıs İstişareler

Grup düşüncesi, gruba uyma eğilimi, farklı fikirlerin ihanet olarak algılanması, grup liderini koruma eğilimi gibi grup içi dinamikler sebebiyle ortaya çıkan ve istişarenin kolunun-kanadının kırılmasına, yümün ve bereketinin kaybolmasına, manasız bir kalıp ve müsemmâsız bir isim hâline gelmesine sebep olan bir sosyal psikoloji fenomenidir.

Ders Mütalâa ve Müzakere Rehberi:
Kurallar, Metodlar, Tavsiyeler ve Yardımcı Kaynaklar

Bu çalışmada, İslam geleneğinin önemli bir uygulaması ve bilgi üretme mekanizması; dini ve manevi hakikatlerin, Allah ve peygamber sevgisinin dillendirildiği, paylaşıldığı, kâinat kitabının birlikte okunduğu ortamlar olan ders halkalarını ve müzakere meclislerini ele almaktayız.

Toplumsal Bir Problemin Tespit, Analiz ve Çözümü Üzerine Bir Örnek İncelemesi

Toplumsal problemlerin çözümü, pansuman tedbirlerden ziyade uzun vadeli düşünmeye, düşündürmeye ve en zor meseleler karşısında dahi pes etmeden sürekli uğraşmaya bağlıdır. Ayrıca bu düşünme ve düşünceyi uygulama süreci, belli bir metodolojiyi, problemin özüne inen soruları ve yapıcı bir zihnî yaklaşım ve iyi niyeti gerektirmektedir.

Söylev ve Karizmatik İktidar

Bu çalışma siyaset bilimindeki farklı yönetim şekillerinden „karizmatik“ liderlik ve yönetim şekline odaklanmakta; bu yönetim şekline göre iktidarın temellendirilmesi ve sürdürülebilmesinde „söylev“in rolü üzerinde durmakta ve bu tarz-ı siyaseti istimal eden yönetimlerin zaman içerisinde nasıl birer „devr-i sabık“ haline geldiğini incelemektedir.

Değişim & Direnç Noktaları

Toplumlar içinde yaşadıkları asrın vâridât, mânâ ve yorumları ışığında yerinde gelişme ve yenilenme gayretleri göstermelidirler. Zamanı kendi lehine çevirecek projeler üretmek isteyen toplumların değişim ve tekâmül hamleleri karşısında çeşitli direnç noktaları oluşabilir. Varlık ve hâdiselerin dışında kalmama adına bu direnç noktaları iyi tespit edilmeli ve gerekli değişim stratejileri üretilmelidir.

Çok Yönlü ve Çok Sesli Fikir Fırtınaları için bir Model

Fikir fırtınası konseptini yeni bir bakış açısıyla ele aldığımız bu model çalışması, çoklu düşünme, farklı perspektiflerden aynı anda bakabilme, zengin ve kuşatıcı çözüm ve sonuçlara ulaşabilme adına çeşitli kurallar, tavsiyeler, metotlar ve yardımcı kaynaklar ihtiva etmektedir. Bu ve benzeri çalışmaların fikir fırtınalarını daha renkli, zengin, üretken ve çok katılımlı hale getirebileceğine inanıyoruz.

 
Fıkıh, hem ciddî bir mesainin ürünü olması, hem de insanlık tarihinde emsalsizliği itibarıyla engin ve zenginleşmeye açık bir kaynaktır. Bugün, geçmiş müdevvenatın bütünüyle taranarak alternatif bir usûlün ortaya konması, içtihadî hükümlere ihtiyaç duyulan alanların çok iyi tespit edilmesi, eski hükümlerin menatının değiştiği yerlerde meselelerin yeni baştan tertip ve tensike tâbi tutulması, kısacası, fıkhın farklı alanlarında günün gerçeklerine cevap verme adına tenkih ve tanzime gidilmesi gerekmektedir.

Batı’nın Normları, Doğu’nun Ahlakı

Bu çalışma, Batı medeniyetinin ilerlemesinin altında yatan başlıca gerçekler, toplumlarda moral değerlerin inşası için gerekli normatif yapılar, eğitim süreçleri, sivil toplumların bu süreçlerdeki rolü ve tarafsız bir toplumsal ahlak düzeninin temel yapıtaşları gibi muhtelif meseleleri ve bu meselelerin birbirleriyle ilişkilerini ele almaktadır.

Bir Problem Tespiti

Dünya üzerindeki iç içe belirsizliklerin ve bunalımların def’i muhal zannedilmemesi ve dolayısıyla çözümsüzlük mahkûmu olunmaması adına problemlerin arka planının ve gerçek sebeplerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu yazı, İslam dünyasındaki başlıca problemler karşısında doğru tedavi yöntemlerinin hazırlanmasına katkıda bulunma maksadıyla hazırlanmış mütevazi bir teşhis çalışmasıdır.

Robbers Mağarası Deneyi:
Toplumsal Çatışmalar, Diyalog Faaliyetleri ve Altı Şart

Modern sosyal psikolojinin kurucularından sayılan İzmir Ödemiş doğumlu Muzaffer Şerif Başoğlu ve arkadaşları 1961 yılında, daha sonra Robbers Mağarası Deneyi diye anılacak meşhur deneylerinde çatışan grupların davranış özelliklerini, çatışmanın oluşumunu, sebeplerini ve çatışan grupların tekrar kurulan ilişkilerini incelemektedirler.