Toplumsal Gelişimin Metot ve Prensipleri Üzerine Bir Deneme

Varlık sahasına çıkmış sosyal hareketler, ancak kendi içinde tutarlı bir toplumsal eğitim metodolojisine ve prensipler bütününe dayanarak vaat ettikleri gelişim ve dönüşüm adına uzun vadeli sonuçlar alabilirler. Bu çalışmada geçen ‘toplumsal...

Seküler Ortamda Din, Ahlak ve Kültür Eğitimi

Din, ahlak ve kültür eğitimi verirken, bu alanlardaki kimlik oluşumunda gözetmemiz gereken öncelik sıralaması ve pedagojik kurallar neler olmalıdır? Bu hususta, içinde yaşadığınız topluma ait, göz ardı edilmemesi gereken, realiteler ve...

Sivil Toplum Nedir, Ne Değildir?

Geleneksel toplumlarda sivil alan, bireylerin ait oldukları gruplar ve bu grupların kendi iç organizasyonlarındaki serbestliklerinin sağlanması karşısında devletle yaptıkları sözleşme ile oluşurdu. Avrupa’da aristokrasi, Osmanlı topraklarında milletler (dini topluluklar), dışarıda devletle...

Aile Terapisi: Temel Teoriler ve Yaklaşımlar

Kişilik, aile altyapısı ve modeli, eğitim seviyesi, çocukluk tecrübesi, aile içinde edinilen roller, gelecek beklentisi, iletişim şekli, hayat tarzı, bedenî ve zihnî sağlık durumları... gibi hususlarda muhtemel farklılıklara sahip iki bireyin...

Yapısal Aile Terapisi

VARSAYIMLAR Problemler aile içinde gözlemlenen bir kısım yapısal (structural) bozukluklarla (roller, hiyerarşi, sorumluklar hususunda karmaşa) ilgilidir fakat yapısal bozukluklar bu problemlerin tek oluşum sebebi değildir. Aile içi yapıyı değiştirme kişinin yaşadığı...

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

VARSAYIMLAR Terapiye gelenler değişme niyetleri ve istekleri olduğu için gelirler. Terapiye direniş diye bir şey yoktur. Aslında kişiler bize nasıl iş birliği yapabileceklerini direkt ya da dolaylı olarak ifade ederler. Şimdiki...

Stratejik Aile Terapisi

VARSAYIMLAR Aile üyeleri sıklıkla kendi fiili gayretleri ile problemlerin devamını sağlarlar ki bu gayretlerin çoğu aslen bir nevi çözüm arayışıdır. Terapist tarafından belirli bir ailenin özel ihtiyaçlarına göre hazırlanmış öneri ve...

Öyküsel (Narrative) Terapi

VARSAYIMLAR Kişisel hayat deneyimlerimiz çoğunlukla muğlaktır ve deneyimle ilgili belli hususiyetleri daha fazla vurgulamaya meyyaldir. Kullandığımız dil ve ifadeler ‘hakikati tanımamız’a müspet ya da menfi manada etki eder. Kullandığımız dil ve...

Bilişsel Davranışçı Terapi

Varsayımlar Aile ilişkileri, kavrayış/anlayış şekilleri, duygular ve davranışlar karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler. Kavrayış neticesi bir hususa dair elde edilen çıkarımlar duygu ve davranışları harekete geçirir. Buna mukabil duygularımız ve davranışlarımız da...

Bowen Aile Terapisi

VARSAYIMLAR Geçmişimiz, şu anki mevcut durumumuzu etkiler. Değişim mümkündür; bireyler farklılaşma (differentiation) ve kendi şahsiyetlerini inşa etme hususunda ilerleme kaydedebilirler. Farklılaşma: Yüksek endişe ve duygusal baskı anında dahi kendi kimliğini ve...